Reglement

Reglement Huibregtsenprijs
Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij 

Artikel 1 Onderscheiding

 1. Jaarlijks onderscheidt het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij bijzondere wetenschappelijke prestaties van onderzoekers, werkzaam in een van de Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen.

 2. De onderscheiding wordt uitgereikt aan degene die eindverantwoordelijk is voor het bekroonde onderzoek – de onderzoeksleider. Hij of zij ontvangt op De Avond van Wetenschap & Maatschappij de Huibregtsenprijs, bestaande uit een sculptuur, een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten en reiskosten, en een door het Lorentz Center aangeboden workshop.


Artikel 2 Voordrachten

 1. Het bestuur nodigt jaarlijks vóór 15 februari de besturen van universiteiten, wetenschappelijke instellingen en de onder deze instellingen ressorterende instituten op het gebied van alfa-, bèta- en gammawetenschappen uit om vóór 15 april van datzelfde jaar onderzoeksprojecten voor te dragen voor de onderscheiding als bedoeld in artikel 1.
 1. Iedere instelling kan twee voordrachten doen: één op het gebied van de exacte, technische, medische of natuurwetenschappen en één op het terrein van de sociale of geesteswetenschappen.

 2. De voordracht dient vergezeld te gaan van een voor een breed publiek toegankelijke, Nederlandstalige samenvatting van het onderzoeksproject met een omvang van ten hoogste duizend woorden, desgewenst ondersteund met beeldmateriaal zoals foto’s, grafieken en tabellen. Naast het wetenschappelijke karakter dient ook de maatschappelijke betekenis nadrukkelijk aan de orde te komen. Verder moet een beknopt curriculum vitae van de onderzoeksleider worden bijgevoegd (maximaal 1 A4), en een lijst van de 10 belangrijkste publicaties sinds 2011. Van de wetenschappelijke publicaties mag er maximaal 1 worden bijgesloten.

 3. Uit de voordrachten nomineert een deskundige jury minimaal vier en maximaal zes onderzoeken. Eén van de genomineerde onderzoeken wordt bekroond met de Huibregtsenprijs.

 4. Voor een nominatie komt in aanmerking onderzoek in de alfa-, bèta-, gamma-, levens- of technische wetenschappen dat:


   1. van hoge kwaliteit is;
   2. vernieuwend is;
   3. maatschappelijk relevant is, en waarvan de onderzoeker de relevantie in recente jaren op bijzondere wijze uitgedragen of vertaald heeft naar de maatschappij;
   4. in recente jaren tot naar de maatstaven van het vakgebied bijzondere publicaties heeft geleid.

 5. Alle genomineerde onderzoeken worden opgenomen in het programmaboek van De Avond van Wetenschap & Maatschappij. Voor deze publicatie wordt te zijner tijd van de onderzoeksleider een samenvatting van het onderzoek gevraagd, voorzien van begeleidend rechtenvrij beeldmateriaal.

 6. De inzendingen zijn niet openbaar.

 

Artikel 3 Jury

 1. Het bestuur stelt jaarlijks een jury samen van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. In de jury dient deskundigheid aanwezig te zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in zijn volle breedte alsmede op het gebied van wetenschapscommunicatie.
 1. Voor de juryleden geldt een zittingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot éénmaal herbenoeming voor een periode van opnieuw maximaal vier jaar.
 1. De jury beoordeelt de ingediende voorstellen aan de hand van de in het vijfde lid van artikel 2 vermelde criteria.
 1. De beslissing over de toekenning van de Huibregtsenprijs geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 1. De jury doet uiterlijk op 1 augustus van het lopende jaar aan het bestuur een gemotiveerde voordracht voor genomineerden en winnaar van de Huibregtsenprijs.
 1. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 4 Besluit

 1. Het bestuur beslist vóór 1 september van het lopende jaar of het de voordracht van de jury met betrekking tot de genomineerden en de winnaar van de Huibregtsenprijs overneemt.
 1. Het bestuur stelt indieners en onderzoeksleiders van de genomineerde onderzoeken terstond op de hoogte van zijn besluit en informeert hen over het vervolg. Ook de indieners van de niet-geselecteerde voorstellen worden op de hoogte gebracht van de keuze van het bestuur.

 

Artikel 5 Uitreiking

 1. De Huibregtsenprijs wordt uitgereikt op De Avond van Wetenschap & Maatschappij die jaarlijks plaatsvindt in Den Haag.

Jury
Huibregtsenprijs